hotline Hotline: 0977 096 677

Chương 5: Rối loạn tâm thần và hành vi (f00-f99)

CHƯƠNG V: RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ HÀNH VI (f00-f99)

CHAPTER V: MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS (f00-f99)

Rối loạn tâm thần thực thể bao gồm rối loạn tâm thần triệu chứng (F00-F09 )

Organic, including symptomatic, mentaldisorders

F00 Sa sút tâm thần trong bệnh Alzheimer - Dementia in Alzheiimer ‘s disease

F01 Sa sút tâm thần trong bệnh mạch máu - Vascular dementia

F02 Sa sút tâm thần trong các bệnh khác đã được phân loại ở phần khác - Dementia in other diseases classified elsewhere

F03 Sa sút tâm thần không xác định -Unspecified dementia

F04 Hội chứng quên thực thể không do rượu và chất tác động tâm thần khác -Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substance

F05 Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác -Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substance

F06 Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn chức nǎng não và do bệnh cơ thể – Other mental disorders due to brain damage and dysfunctionand to physical disease

F07 Rối loạn nhân cách và hành vi do bệnh não, tổn thương và rối loạn chức nǎng não – Personality and behavioural disorders due to brain diseasedamage and dysfunction

F09 Rối loạn tâm thần thực thể hoặc triệu chứng không xác định - Unspecified organic or symptomatic mental disorders

Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất tác động tâm thần ( F10-F19 )

Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use

F10 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu -Mental and behavioural disorders due to use of alcohol

F11 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng thuốc phiện - Mental and behavioural disorders due to use of opioids

F12 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dạng cần sa - Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids

F13 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các thuốc an thần hoặc thuốc ngủ -Mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics

F14 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocain - Mental and behavioural disorders due to use of cocaine

F15 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất kích thích khác, bao gồm cả caffein – Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants including caffeine

F16 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác – Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens

F17 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá - Mental and behavioural disorders due to tobacco

F18 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng dung môi dễ bay hơi - Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents

F19 Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và các chất tác động tâm thần khác -Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances

Tâm thần phân liệt, rối loạn dạng phân liệt và rối loạn hoang tưởng (F20- F29 )

Schizophrenia, schizotypal and delutional disorders

F20 Tâm thần phân liệt – Schizophrenia

F21 Rối loạn kiểu phân liệt -Schizotypal disorder

F22 Rối loạn hoang tưởng trường diễn -Persistent delusional disorders

F23 Rối loạn loạn thần cấp tính và thoáng qua -Acute and transient psychotic disorders

F24 Rối loạn hoang tưởng cảm ứng -Induced delusional disorder

F25 Rối loạn phân liệt cảm xúc -Schioaffective disorders

F28 Rối loạn tâm thần không do nguyên nhân thực thể khác - Other nonorganic psychotic disorders

F29 Loạn thần kinh không do nguyên nhân thực thể, không xác định - Unspecified nonorganic psychosis

Rối loạn khí sắc (cảm xúc) ( F30-F39 )

Mood (affective) disorders

F30 Giai đoạn hưng cảm -Manic episode

F31 Rối loạn cảm xúc lưỡng cực -Bipolar affective disorder

F32 Giai đoạn trầm cảm – Depressive episode

F33 Rối loạn trầm cảm tái phát – Recurrent depressive disorder

F34 Rối loạn khí sắc (cảm xúc) trường diễn – Persistent mood disorders

F38 Rối loạn khí sắc (cảm xúc) khác - Other mood disorders

F39 Rối loạn nkhí sắc (cảm xúc) không xác định – Unspecified mood disorder

Loạn thần kinh, rối loạn liên quan đến stress và rối loạn dạng cơ thể (F40- F48)

Neurotic, stress-related and somatoform disorders

F40 Rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi – Phobic and anxiety disorder

F41 Rối loạn lo âu khác – Other anxiety disorder

F42 Rối loạn ám ảnh-cưỡng chế – Obsessive-compulsive disorder

F43 Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn thích ứng – Reaction to severe stress, and adjustment disorders

F44 Rối loạn phân ly (chuyển đổi) – Dissociative (conversion) disorders

F45 Rối loạn dạng cơ thể – Somatoform disorders

F48 Rối loạn loạn thần kinh khác – Other neurotic disorders

Hội chứng hành vi kết hợp với rối loạn sinh lý và yếu tố thể chất (F50-F59 )

Behavioral syndromes associated with physiological disturbances andphysical factors (F50-F59)

F50 Rối loạn ǎn uống – Eating disorders

F51 Rối loạn giấc ngủ không do nguyên nhân thực thể – Nonorganic sleep disorders

F52 Rối loạn chức nǎng tình dục không do rối loạn hay bệnh thực thể - Sexual dysfuntion, not caused by organic disorder or disease

F53 Rối loạn hành vi và tâm thần kết hợp hậu sản, chưa được phân loại ở nơi khác – Mental and behavioural disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified

F54 Yếu tố hành vi và tâm lý kết hợp với rối loạn hoặc các bệnh đã được phân loại ở các phần khác – Psychological and behavioural factors associated with disorders or diseases classified elsewhere

F55 Lạm dụng chất không gây nghiện – Abuse of non-dependence - producing subtances

F59 Hội chứng hành vi ứng xử không xác định kết hợp với rối loạn sinh lý và yếu tố thể chất – Unspecified behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors

Rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành ( F60-F69 )

Disorders of adult personality and behaviour (F60-F69)

F60 Rối loạn nhân cách đặc biệt – Specific personality disorders

F61 Rối loạn nhân cách khác và hỗn hợp – Mixed and other personality disorders

F62 Thay đổi nhân cách kéo dài, không do tổn thương hay bệnh não - Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease

F63 Rối loạn thói quen và xung động – Habit and impulse disorders

F64 Rối loạn xác định giới tính – Gender identity disorders

F65 Rối loạn trong sở thích tình dục – Disorders of sexual preference

F66 Rối loạn với hành vi tâm lý và kết hợp với sự phát triển và định hướng tình dục – Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation

F68 Rối loạn khác về hành vi và nhân cách ở người trưởng thành – Other disorders of adult personality and behaviour

F69 Rối loạn không xác định về hành vi và nhân cách ở người trưởng thành - Unspecified disorder of adult personality and behaviour

Chậm phát triển tâm thần ( F70-F79 )

Mental retardation (F70-F79)

F70 Chậm phát triển tâm thần nhẹ – Mild mental retardation

F71 Chậm phát triển tâm thần trung bình – Moderate mental retardation

F72 Chậm phát triển tâm thần nặng – Severe mental retardation

F73 Chậm phát triển tâm thần nghiêm trọng – Profound mental retardation

F78 Chậm phát triển tâm thần khác – Other mental retardation

F79 Chậm phát triển tâm thần không xác định – Unspecified mental retardation

Rối loạn phát triển tâm lý (F80-F89 )

Disorders of psychological development (F80-F89)

F80 Rối loạn đặc hiệu về phát triển lời nói và ngôn ngữ – Specific development disorders of speech and language

F81 Rối loạn đặc hiệu về phát triển các kỹ nǎng học tập – Specific development disorders of scholastic skills

F82 Rối loạn phát triển đặc hiệu chức nǎng vận động – Specific development disorders of motor function

F83 Rối loạn phát triển đặc hiệu hỗn hợp – Mixed specific development disorders

F84 Rối loạn phát triển lan tỏa -Pervasive developmental disorders

F88 Rối loạn phát triển tâm lý khác – Other disorders of psychological development

F89 Rối loạn phát triển tâm lý không xác định -Unspecified disorders of psychological development

Rối loạn về hành vi và cảm xúc với sự khởi bệnh thường xảy ra ở lứa tuổi trẻ em và thiếu niên (F90-F98 )

Behavioural and emotional disorders with usually occurring inchildhood and adolescence (F90-F98)

F90 Rối loạn tǎng động – Hyperkinetic disorders

F91 Rối loạn cư xử – Conduct disorders

F92 Rối loạn hỗn hợp về cư xử và cảm xúc – Mixed disorders of conduct end emotions

F93 Rối loạn cảm xúc với sự khởi phát đặc biệt ở trẻ em – Emotional disorders with specific to childhood

F94 Rối loạn hoạt động xã hội với sự khởi phát đặc biệt ở trẻ em và thiếu niên – Disorders of social functioning with specific to childhood and adolescence

F95 Rối loạn máy giật Tic – Tic disorders

F98 Rối loạn cảm xúc và hành vi khác với sự khởi phát thường xảy ra ở trẻ em và thiếu niên – Other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and aldolescence

Rối loạn tâm thần không xác định (F99)

Unspecified mental disorder (F99)

F99 Rối loạn tâm thần, không xác định -Mental disorders, not otherwise specified

Thymomodulin - Davinmo - Dược phẩm Davinci Pháp
Siro Davinmo - Một sản phẩm có Thymomodulin là thành phần chính 
 

 

1001 Mẹo vặt

Cách phân biệt rượu ngoại thật, giả

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều người muốn mua một vài chai rượu ngoại để đi biếu hoặc dùng tiếp khách cho lịch sự. Thế nhưng, nếu không biết thì vô tình chúng ta bỏ tiền thật mua rượu giả và ít nhiều còn ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Món ngon 365 ngày

Món ngon bông mỏ quạ

Mỗi lần trời đất âm u là tôi lại buồn thấu ruột thấu gan. Đó là lúc đất trời sắp chuyển giao từ mừa nắng sang mùa mưa, mà người dân miền Tây Nam bộ gọi là “sa mưa”. Rồi những cơn mưa đầu mùa ào ạt đổ xuống, đất đai thêm màu mỡ. Mưa tắm gội cây trái khắp nơi xanh màu, cũng là lúc những dây mỏ quạ héo khô xanh tốt trở lại, bò quấn thân cành mấy cây ăn trái trong vườn.

Sử dụng thuốc nên biết

Tầm quan trọng của vitamin D3 với cơ thể con người

Theo ước tính của các chuyên gia, 40-50% dân số trên thế giới thiếu vitamin D. Nghiên cứu ở Thái Lan và Mã Lai cho thấy cứ 100 người thì có khoảng 50 người thiếu vitamin D. Riêng ở Nhật và Hàn Quốc, tỉ lệ thiếu vitamin D lên đến 80-90%.

Dược phẩm   Y học   Sức khỏe   Thuốc đặc trị   Thuốc bổ   Thực phẩm chức năng    Cẩm nang thuốc     Thuốc tân dược    Thuốc đông y    Hỏi đáp về thuốc     Chăm sóc trẻ    Mang thai     Bà bầu    Tình dục    Phòng khám    Tin tức    Cuộc sống 24h    Giúp cơ thể tăng sức đề kháng    Tuần hoàn não    Trẻ phát triển chiều cao     Trái tim khỏe mạnh     Men tiêu hóa trẻ em    Giải độc gan    Bảo vệ gan  Phát triển trí não cho bé    Còi xương  Loãng xương    Xương khớp    Tăng cường trí nhớ     Trẻ biếng ăn Trẻ lười ăn    Trẻ nhác ăn    Trẻ em  ho    Trẻ chậm lớn Vitamin    Chậm lớn    Chậm phát triển Đau đầuChóng mặt Bài thuốc dân gian  Phòng khám đa khoa  Phòng khám nhi  Phòng khám da liễu  Viêm họng  Đau mắt  Dinh dưỡng  Đau lưng   Người cao tuổi    Nitroglycerin     Nifedipin Nefazodon   Nabumeton Nafarilin     Metoprolol    Metoclopramid   Methotrexat    Mesalamin    Medroxy progesteron     Meclophenamat Ung thư